بازدید از خط تولید شرکت کیمیا کاغذ نقش جهان

 اعضای تیم میزبان در استان اصفهان، در هفتۀ گذشته و در تاریخ 24 شهریور، طی بازدید از خط تولید شرکت کیمیا کاغذ نقش جهان و برگزاری جلسه با مدیرعامل این شرکت، پیرامون نقاط مشترک برای همکاری، به تبادل نظر پرداختند.شرکت کیمیا کاغذ نقش جهان واقع در شهرک صنعتی سجزی اصفهان است و مهندس عربیان، مدیر…